Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie jest stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne adresowane do różnych grup odbiorców w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia. Swoją działalność edukacyjną ZDZ- jako podmiot prowadzący- realizuje poprzez sieć przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, zgodnie z art. 2 ust. 1, 2 i 3a, wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce działalności.

Są one zlokalizowane w: Warszawie, Legionowie, Pruszkowie, Garwolinie, Radzyminie, Ciechanowie, Kutnie, Łęczycy, Płocku, Siedlcach, Sierpcu i Wyszkowie.
Placówki kształcenia ustawicznego prowadzone przez ZDZ są uprawnione do wydawania zaświadczeń po ukończeniu kursu, których wzór jest określony w załączniku Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jako podmiot będący instytucją szkoleniową działającą na rzecz rynku pracy, od grudnia 2004 r. wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00006/2004.
Z oferty ZDZ korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i instytucjonalni- urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy, które kierują na szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych.
Proponując różnorodne formy szkolnej i pozaszkolnej edukacji, umożliwiamy wszystkim zainteresowanym zdobycie wykształcenia, doskonalenie w wykonywanym zawodzie lub uzyskanie nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji. W swojej codziennej działalności dbamy przede wszystkim o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb edukacyjnych naszych Klientów i dlatego - niezależnie od stałego podnoszenia jakości kształcenia - do oferty wprowadzamy atrakcyjne kierunki i specjalności, odpowiadające dynamicznie zmieniającym się wymogom współczesnego rynku pracy. Klienci korzystający z naszych usług mogą liczyć nie tylko na wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny kształcenia, ale także na zdobycie certyfikowanych uprawnień branżowych lub państwowych. Przy ZDZ w Warszawie działają m. in. dwie komisje państwowe: Komisja Egzaminowania Spawaczy oraz Komisja Kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych.

Cechą charakterystyczną prowadzonej przez ZDZ w Warszawie działalności edukacyjnej, zarówno w przypadku szkół kształcących w zawodach, jak i w przypadku kursów i szkoleń, jest wysoki udział zajęć praktycznych realizowanych w małych grupach lub indywidualnie pod nadzorem trenera, zapewniający adekwatne przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu. Naszym niekwestionowanym atutem są: sprawdzona, w pełni profesjonalna kadra wykładowców oraz  baza dydaktyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia techniczne. Programy nauczania dla szkoleń technicznych są układane w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego, a wydawane przez nas zaświadczenia o ukończeniu kursów spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Część kursów przygotowana jest w postaci modułowej, co oznacza, że można dowolnie rozszerzać zakres zagadnień, dostosowując go do indywidualnych potrzeb. Na zlecenie naszych Partnerów i Klientów możemy także w krótkim czasie przygotować całkiem nowe propozycje kursów i szkoleń, wychodzące poza standardowy pakiet. Pozostajemy też otwarci na Państwa sugestie, odnoszące się do rozwiązań finansowych satysfakcjonujących obie strony.

Miarą uznania dla działalności ZDZ w Warszawie są uzyskane przez nas wyróżnienia, certyfikaty i akredytacje, m. in. Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2009, certyfikat „Laboratorium Komercyjne ECDL” wystawiony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne czy certyfikat „Standard Usługi Szkoleniowej” (SUS) przyznany nam przez Komisję ds. Jakości Rynku Szkoleń działającą przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych. Od wielu lat posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do realizacji szkoleń w zakresie różnych metod spawania, a inne prowadzone przez nas kursy uzyskują akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ważnym wyznacznikiem wysokiego poziomu naszych usług jest też wpis do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające ADR/RID zgodnie z Art.12 ust.4 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Można nas także znaleźć w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od wielu lat niezmiennymi priorytetami naszej działalności są solidność, uczciwość oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.