znaki strona www

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie obecnie realizuje Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który jest współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

Okres realizacji: 01. 03. 2022 – 31.12.2022 r.
Cel Programu:  Zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, co pozwoli na podjęcie przez nich pracy oraz integracja społeczna z osobami spoza społeczności romskiej biorącymi udział u programie. 
Uczestnicy Programu:  Przedstawiciele społeczności romskiej w wieku  17 – 25 lat z terenu Warszawy i powiatów województwa mazowieckiego (24 osoby) oraz osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznym, głównie uczestnicy lub absolwenci OHP.  
Rekrutacja: Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Chęć udziału w programie zgłaszana będzie przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Zakwalifikowani uczestnicy podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do projektu. Udział w Programie jest bezpłatny.


Działania  merytoryczne realizowane w projekcie:
Warsztaty integrujące uczestników – mają na celu wzajemne poznanie się, zaakceptowanie odmienności, stworzenie pozytywnych relacji, skutecznej komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów.
Kursy zawodowe lub umożliwiające nabycie uprawnień – planowane są kursy na prawo jazdy kat. B, ABC przedsiębiorczości, Obsługa klienta, Florystyka, Cukiernik/Piekarz,  Kurs komputerowy, Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz Wózki widłowe.
Walidacja i certyfikacja – Po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu kursu uczestnicy będą przystępować do egzaminu przeprowadzanego przez komisje zewnętrzne uprawnione do potwierdzania: efektów kształcenia dla danej kwalifikacji rynkowej lub uprawnienia do prowadzenia pojazdów na zasadach określonych przez instytucje walidujące i certyfikujące. 

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.
PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030
Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego

Dofinansowanie: 165 000 zł
Całkowita wartość: 165 000 zł

znaki strona www

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie obecnie realizuje Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który jest współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

Okres realizacji: 01. 06. 2021 – 31.12.2021 r.

Cel Programu:  Zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które pozwoli podjąć przez nich pracę oraz służy wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Uczestnicy Programu:  Przedstawiciele społeczności romskiej w wieku  17 – 25 lat (20 osób), mieszkańcy Warszawy i powiaty województwa warszawskiego.

Rekrutacja: Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Chęć udziału w programie zgłaszana będzie przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Zakwalifikowani uczestnicy podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do projektu. Udział w Programie jest bezpłatny.

Działania  merytoryczne realizowane w projekcie:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników – spotkania indywidualne z uczestnikami projektu.
  • Twój Sukces – Skuteczna Komunikacja – Zgrany ZespółOdbędą się  warsztaty kompetencji podstawowych w zakresie pracy w zespole, skutecznej komunikacji, określaniu własnego potencjału i jego wykorzystaniu
  • Kursy kwalifikacji rynkowych lub umożliwiające nabycie uprawnień. 
    Planowane są kursy: prawo jazdy kat.B,  Manicure ze stylizacją paznokci i elementami wizażu, Artystyczne układanie roślin – florystyka, Magazynier z uprawnieniami wózków widłowych, Kurs kwalifikacji  barmańskich i baristy. Zakłada się możliwość przeprowadzenia kursów o innej tematyce dostosowanej do potrzeb uczestników projektów.
  • Walidacja i Certyfikacja.
    Po zakończeniu kursów i zdaniu egzaminów zewnętrznych uczestnicy uzyskają uprawnienia lub potwierdzone stosownym certyfikatem/ dyplomem wydanym przez uprawniona  instytucję  zewnętrzną kwalifikacje.

 

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030
Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego
Dofinansowanie: 130 000 zł
Całkowita wartość: 138 000 zł