Zadkład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawieranie umów, zawierając te umowy i realizując je z udziałem tych osób lub osób fizycznych współpracujących z nimi  bądź  działającymi w ich imieniu ( dalej, jako" Klienci") chroni prawo do ich prywatności i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku  oraz w części przez tę ustawę określonej, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( dalej łącznie,  jako „Ustawa”), a także rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako „RODO”) wprowadza niniejszą politykę prywatności  (dalej: „Polityka Prywatności”).


1. Postanowienia ogólne


1.1 Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Warszawie, pod adresem - ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa,  NIP 526-025-13-74 (dalej, jako "Administrator") .

1.2 Administratorem można się skontaktować: telefonicznie: 22 831 83 48 ;pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

1.4 Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta.


2. Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta


2.1 Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane :

a). w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym  sprzedaży towarów, realizacji zawartych z Klientem umów - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów, przy czym niepodanie danych osobowych przez  Klienta w ww. celu uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b). na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług  interesujących Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta  (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);

c). na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Klienta oraz możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d).  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem  danych osobowych Klienta - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f.  RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

e). w celu spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa - ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator  podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

f) . w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynie internetowych, tworzenie modeli statystycznych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych.

2.2 Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz   zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

2.3 Treść wymaganej zgody jest przedstawiana Klientowi w każdym przypadku, gdy jest wymagana. Wzory zgód znajdują  się w niniejszej Polityce Prywatności w załączniku "Wzór zgody".

2.4 Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim zapewniających,  stosowanie  adekwatnych środki bezpieczeństwa.

2.5 Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

a). spółki powiązane z Administratorem;

b).  podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe); (to wynika z przepisów);

c). podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

d) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.  

2.6 Administrator  nie przekazuje  danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2.7 Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania. Administrator  będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

a) w celu wykonania usług i realizacji zawartych umów - do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

c)badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

d) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia tych roszczeń;

f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w witrynach internetowych, tworzenie modeli statystycznych - przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

2.8 Klientowi przysługują następujące prawa:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  

b) prawo do wyrażenia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

i) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

2.9 W celu wykonania swoich praw Klient może skierować odpowiednie żądanie pod adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysłać je przez operatora pocztowego na adres Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

2.10 Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

2.11 Dane osobowe Klientów są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.


3. Pliki cookies

3.1 Administrator na swoich stronach internetowych używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

3.2 Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

3.3 Korzystający ze stron internetowych może  wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do  sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych  w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

3.4 Wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisów działających na stronie internetowej Administratora i korzystania z ich funkcjonalności. Informacja o takim ograniczeniu znajduje się na stronie danego serwisu.

Załącznik do Polityki prywatności  Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

 

Obowiązujący wzór zgód Klientów


Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu, przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z siedzibą ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 526-025-13-74, w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu realizacji zgłoszenia?Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu, przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z siedzibą ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 526-025-13-74, w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu realizacji zgłoszenia?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani / Pana dobrowolna zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a RODO];

1. Administratorem danych osobowych jestZakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z siedzibą ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 526-025-13-74,

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów: a. Przedsiębiorca i przedstawiciele Przedsiębiorcy,b. pracownicy Przedsiębiorcy zajmujący się obsługą procesu sprzedażyu Przedsiębiorcy,c. podmioty świadczące na rzecz Przedsiębiorcy usługi obsługi informatycznej i spedycyjnej,d. organy podatkowe;

3. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu albo uznania przez Przedsiębiorcę za nieaktualne; W każdym jednak przypadku, Pani / Pana dane będą przechowywane przez Przedsiębiorcę przez okres 5 (pięciu) lat po zakończeniu transakcji sprzedaży, ze względu na wymagany przepisami prawa okres archiwizacji;

4. przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

5. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza postanowienia RODO;

6. podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem realizacji sprzedaży;

7. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że zgadza się Pani / Pan, abyśmy przetwarzali podane przez Panią / Pana dane, o których mowa wyżej:

☐ NIE, nie wyrażam zgody

☐ TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z siedzibą ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa, NIP 526-025-13-74.podanych przeze mnie danych, o których mowa wyżej.