• Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie jest stowarzyszeniem, które prowadzi działalność o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym. Od ponad 120 lat świadczy usługi edukacyjne w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych. Z naszej oferty korzystają zarówno Klienci indywidualni, jak i urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz firmy. Przy ZDZ w Warszawie działają dwie komisje państwowe: Komisja Egzaminowania Spawaczy oraz Komisja Kwalifikacyjna ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń instalacji i sieci energetycznych.
 • ZDZ, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 2 ust. 3a), jest podmiotem prowadzącym przedszkola, szkoły oraz placówki kształcenia ustawicznego w formach kursowych, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Są one wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez starostę właściwego ze względu na miejsce działalności placówki.
 • Placówki kształcenia ustawicznego ZDZ są zlokalizowane w Warszawie, Legionowie, Pruszkowie, Garwolinie, Radzyminie, Ciechanowie, Kutnie, Łęczycy, Sierpcu, Płocku, Siedlcach i Wyszkowie.
 • Miarą uznania dla działalności ZDZ w Warszawie są uzyskane przez nas wyróżnienia, certyfikaty i akredytacje.
 • Od wielu lat niezmiennymi priorytetami naszej działalności są solidność, uczciwość oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

 

ZARZĄD

Zarząd Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Warszawie

Prezes Zarządu: Krzysztof Łuka
Wiceprezes Zarządu: Zenon Dziołak
Członek Zarządu: Róża Karasińska
Członek Zarządu: Mariusz Romanowski
Członek Zarządu: Beata Matuszewska
Członek Zarządu: Jarosław Lesiak
Członek Zarządu: Krzysztof Rogowski

Przewodniczący Rady Zakładu: Robert Lenart
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Walerian Leszko


MISJA

ZDZ w Warszawie jest Stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo-technicznym.

Jego misja to: „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE Z TRADYCJAMI”.

Zawiera się w niej historia, jakiej nie ma żadna placówka kształcenia zawodowego na Mazowszu, tradycja i reakcja na zachodzące zmiany.

Wieloletnia historia ZDZ, jego doświadczenie oświatowe i naukowo-techniczne są gwarantem, ale też zobowiązują do zachowania najwyższych standardów funkcjonowania w poszczególnych obszarach edukacyjnych. Otoczenie gospodarcze, społeczne, technologiczne stale się zmienia, rozwija, co wymaga podejmowania działań na rzecz postępu w procesach edukacyjnych.

Celem ZDZ jest udział w realizacji programu edukacji narodowej - w formach przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych w zakresie wychowania, kształcenia, dokształcania i doskonalenia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działalność w zakresie rozwoju nauki, techniki i wdrożeń innowacyjnych.

Cel ten jest realizowany m.in. poprzez:

 • kształcenie i doskonalenie ogólne i zawodowe w różnych formach,
 • zakładanie i prowadzenie uczelni wyższych, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, przedszkoli, szkół różnych typów, placówek kształcenia ustawicznego oraz innych placówek przewidzianych w ustawie o systemie oświaty i innych aktach prawnych, w porozumieniu z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie działalności w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
 • opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia w oparciu o wytyczne władz oświatowych oraz regionalne potrzeby społeczno-gospodarcze,
 • organizowanie doradztwa w zakresie przedsiębiorczości,
 • prowadzenie działań na rzecz ekonomii społecznej


ZDZ przywiązuje ogromną wagę do jakości prowadzonej działalności. Oświatowy i szkoleniowy przedmiot działania firmy jest objęty systemem zarządzania jakością, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Zidentyfikowano w nim potrzebne procesy oraz określono ich możliwe sekwencje i wzajemne powiązania.

Główne procesy w działalności objętej systemem zarządzania jakością to:

 • Pozyskiwanie klientów.
 • Projektowanie usług edukacyjnych.
 • Realizacja usług edukacyjnych.
 • Ewaluacja usług edukacyjnych.


Wszystkie procesy dotyczą usług w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Celem Systemu Zarządzania Jakością jest:

 • zapewnienie w sposób udokumentowany, że wymagania jakościowe dotyczące naszych usług są dotrzymywane na wszystkich etapach, od przyjęcia zgłoszenia klienta aż do wykonania usługi,
 • zminimalizowanie możliwości zaistnienia błędów w realizacji usług do takiego stopnia, jak to tylko jest możliwe,
 • jak najwcześniejsze wykrywanie i usuwanie niezgodności, a następnie ustalanie działań w celu zapobiegania ich powtarzania się,
 • badanie skuteczności działań dla zapewnienia jakości,
 • ciągłe doskonalenie organizacji, procesów i działań.

 •  POLITYKA JAKOŚCI...

Z KART HISTORII...

Kształcimy fachowców od ponad 120 lat !

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie trwałe zapisał się na kartach historii oświaty zawodowej, sięgającej już drugiej połowy XIX. W swej bogatej tradycji jest kontynuatorem wybitnych przedstawicieli warszawskiej nauki, przemysłu i rzemiosła uznawanych za protoplastów Zakładu.

Od początku działalności ZDZ towarzyszył niezmienny cel, jakim jest kształcenie wysokiej klasy fachowców w różnych dziedzinach polskiej gospodarki.

Początki Zakładu Doskonalenia Zawodowego sięgają 1861 r., kiedy Roman Żuliński – profesor matematyki warszawskich szkół średnich, zainicjował pierwsze odczyty oświatowe dla rzemieślników. Był to okres dynamicznego rozwoju przemysłu i rzemiosła. Towarzyszył mu coraz większy wzrost zapotrzebowania na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. W odpowiedzi na to, powoływano szkoły wieczorowe dla czeladzi rzemieślniczej, powstawały spółki rzemieślnicze krawców i stolarzy, a nawet założono „Bibliotekę rzemieślnika polskiego” wydającą pierwsze podręczniki zawodowe.

W 1875 r. rozpoczęło działalność Muzeum Rolnictwa i Przemysłu przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Zorganizowano tam kilkanaście pracowni specjalistycznych, m.in.: geologiczną, fizyczną, chemiczną, fermentacyjną i cukrowniczą. Pracownie te wykonywały ekspertyzy, udzielały porad technicznych, a także prowadziły doskonalenie zawodowe pracowników przemysłu i rzemiosła.

Szczególnie intensywną działalność rozwinęła pracownia chemiczna, prowadzona przez     prof. Napoleona Milicera. W latach 1889 – 1890 jego uczennicą była Maria Skłodowska, która w pracowni Muzeum stawiała pierwsze kroki na drodze naukowej.

W 1892 r. kierownictwo Muzeum Rolnictwa i Przemysłu powołało organizację pod nazwą Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. Nowa placówka rozpoczęła pracę w czterech obszarach m.in. kształciła w rzemiosłach, udzielała porad technicznych i zawodowych, gromadziła wzory sztuki rzemieślniczej oraz urządzała wystawy wytwórczości rzemieślniczej.

W roku 1935 Muzeum rozszerzyło zakres działalności i przyjęło nową nazwę – Instytut Naukowy Rzemieślniczy. W latach okupacji działalność Instytutu funkcjonowała w dwóch płaszczyznach: jawnej - obejmującej organizację i prowadzenie kursów zawodowych oraz tajnej -  stanowiącej różne przejawy walki z okupantem.

W dniu 23 kwietnia 1945 r. Zakład rozpoczął powojenną działalność, początkowo jako Instytut  Naukowy Rzemieślniczy, następnie pod nazwą Zakładu Doskonalenia Rzemiosła, zaś od 1962 r. z niewielkimi zmianami pod nazwą obecną.

Od 1947 r. Instytut Naukowy Rzemieślniczy powołał Komitet Budowy nowego gmachu, w którego pracach brał udział również delegat Ministerstwa Odbudowy. Komitet uzyskał od Fundacji Domu Rzemiosła plac przy ulicy Podwale 13/15.

Gmach przy ul. Podwale 13/15 oddano do użytku wiosną 1951 r. Budowany był przez pracowników, uczniów i instruktorów Zakładu.

W latach 1965 - 1970 znacznie rozszerzono działalność w dziedzinie szkolenia pracowników obsługi rolnictwa, mechaników i elektromechaników wyspecjalizowanych w naprawie maszyn i sprzętu rolniczego.

W kolejnym dziesięcioleciu baza materialna Zakładu uległa dalszej rozbudowie. Poza kształceniem w systemie kursowym Zakład prowadził działalność szkoleniową młodzieży systemem szkolnym w Zasadniczych Szkołach Zawodowych ZZDZ i Szkołach Przysposabiających do Zawodu.

Pomimo kryzysu społeczno – gospodarczego, w latach 1980 - 1990 nastąpił dalszy rozwój w kształceniu kadr w systemie kursowym, edukacji młodzieży w szkołach zawodowych i praktycznej nauce zawodu powiązanej z procesem produkcyjnym i usługowym dla ludności.

Od początku lat 90 - tych nastąpiło wyraźne unowocześnienie procesu kształcenia, będące odpowiedzią na nowe realia rynkowe. Zakład zaczął oferować m.in.: kształcenie kompleksowe, modułowe oraz metodą e- learningu.

Podobnie jak w swej długoletniej historii, również obecnie Zakład przykłada ogromną wagę do wysokiej jakości usług potwierdzanych zdobytymi uprawnieniami, certyfikatami i wyróżnieniami. ZDZ prowadzi edukację na wszystkich szczeblach rozwoju; od przedszkoli po szkołę wyższą, od jednodniowych kursów po kwalifikacyjne kursy zawodowe. Rozwija także współpracę z otoczeniem biznesowo – instytucjonalnym oraz realizuje z sukcesem projekty europejskie. Systematycznie wyposaża placówki w nowoczesne, adekwatne do potrzeb i współczesnych kierunków pomoce dydaktyczne.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w całej powojennej działalności, tj. od 1945 r. ZDZ w Warszawie przeprowadził 85.000 kursów, na których kształciło się ponad 1.800.000 osób.

Bogata przeszłość ZDZ pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i daje motywację do dalszego rozwoju działalności.

 

CO NAS WYRÓŻNIA

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie to marka oznaczająca:

 • najwyższą jakość szkolenia i kształcenia, potwierdzoną certyfikatami,
 • wykwalifikowaną kadrę i profesjonalne wyposażenie sal wykładowych i pracowni,
 • elastyczne dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb klientów,
 • szybkość reagowania na szkoleniowe potrzeby rynku pracy,
 • możliwość uzyskania uprawnień zawodowych (np.: UDT, URE, spawalnicze).


W całej powojennej działalności, tj. od 1945 r. ZDZ w Warszawie przeprowadził 85.000 kursów i szkoleń, na których kształciło się ponad 1.800.000 osób.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie jest jednym z 24 członków Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od listopada 2002 r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 w zakresie działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym, rozszerzony w marcu 2003 r. o działalność szkolną. W 2007 r. udzielono ZDZ w Warszawie certyfikacji potwierdzającej, iż Zakład wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie działalności edukacyjnej w formach pozaszkolnych i szkolnych. W wyniku audytu recertyfikującego Jednostka Certyfikująca System Zarządzania UDT- CERT  przedłużyła ważność certyfikatu w ww. zakresie do września 2018 roku.
 • Wprowadziliśmy i stosujemy system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MŚP. Zakład jest jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)  świadczących  usługi  szkoleniowe i informacyjne na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.
  W 2003 r. Rada Koordynacyjna KSU przyznała nam akredytację w dziedzinie usług szkoleniowych, rozszerzoną w 2008 r. o świadczenie usług informacyjnych. Obecnie ZDZ zarejestrowany jest w Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PARP) pod nr KSU 07/15/2005/159.
 • W wyniku pozytywniej weryfikacji w listopadzie 2016 r. uzyskaliśmy wpis do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez  PARP w zakresie świadczenia usług szkoleniowych i usług rozwojowych o charakterze zawodowym. Baza Usług Rozwojowych jest ogólnodostępną, internetową bazą ofert usług rozwojowych (m.in. szkoleń/kursów) świadczonych przez podmioty, z której mogą korzystać instytucje, przedsiębiorcy i ich pracownicy oraz osoby indywidualne.
  Ośrodki KSU oraz Rejestr BUR działają na podstawie rozporządzenia Ministra Rzowoju i Finansów w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1678).
 • W 2008 r. ZDZ  został członkiem  Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, tj. największej organizacji zrzeszającej firmy szkoleniowe w Polsce (obecnie 275 członków).
  Od 2012r. jesteśmy również zamieszczani rokrocznie w rejestrze firm deklarujących spełnianie Standardu Usług Szkoleniowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS PIFS). Standard Usługi Szkoleniowej PIFS jest zbiorem zaleceń, dotyczących wykonywania usługi szkoleniowej, niezależnie od rodzaju i natury prowadzonych szkoleń. Jest także punktem odniesienia dla przedsiębiorców – czyli odbiorców szkoleń, organów administracji publicznej, innych instytucji, a także osób indywidualnych, które potrzebują  wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań.
 • ZDZ w 2007 r. podpisał porozumienie z firmą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., na podstawie którego  prowadzony jest monitoring szkoleń oraz wydawane przez TÜV SÜB Polska  „Potwierdzenie  ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie”.


AKREDYTACJE I LICENCJE

 • ZDZ w Warszawie jest członkiem założycielem Polskiej Izby Spawalniczej.
  Posiadamy Atest nr 74/2016, przyznany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie spawania gazowego, łukowego elektrodą otuloną, elektrodą topliwą w osłonie gazów i elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego.
 • W obrębie Zakładu funkcjonują dwie Komisje kwalifikacyjne :
  • Komisja Spawalnicza przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - przeprowadza egzaminy na uprawnienia spawalnicze według Norm Europejskich (PN-EN ISO 966-1 i PN-EN ISO 9606-2) oraz weryfikację uprawnień spawaczy. Komisja  działa na  podstawie licencji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – instytucji notyfikowanej /uznanej/ w Unii Europejskiej. 

   Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS).

   Więcej

  • Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna
   Komisja Kwalifikacyjna Nr 105 do spraw stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, prowadzi działalność przy ZDZ w Warszawie od 1998 roku. Podstawą prawną działalności Komisji kwalifikacyjnej jest decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o powołaniu Komisji . Zgodnie z aktem powołania Komisja przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających zużywających energię elektryczną, ciepło i  paliwa gazowe.
 • Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa dokonał wpisu ZDZ do "Rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin" pod numerem 14/65/15602. Wpis do ww. rejestru upoważnia nas do prowadzenia działalności na terenie wszystkich województw w Polsce w zakresie organizacji szkoleń z zakresu obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin oraz  stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.
 • ZDZ w Warszawie posiada Zaświadczenie wydanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Na podstawie ww. wpisu jednostki organizacyjne Zakładu mogą prowadzić kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (podstawowe i  dokształcające)  oraz dla doradców  ADR.
 • Legitymujemy się akredytacjami przyznanymi przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty na prowadzone w jednostkach organizacyjnych ZDZ kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych m.in. w zakresie kursów administracyjno –biurowych, księgowych, usługowych, handlowych, technicznych, spawalniczych, elektroenergetycznych i motorowych.
 • ZDZ uzyskał certyfikaty wydane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), na podstawie których  posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń komputerowych  przygotowujących do zdawania egzaminów ECDL ( European Computer Driving Licence). Ponadto ZDZ posiada certyfikat  wydany przez PTI potwierdzający, iż jest „Certyfikowanym Laboratorium ECDL” upoważnionym do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, jako podmiot będący instytucją szkoleniową działającą na rzecz rynku pracy, od grudnia 2004 r. wpisany jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00006/2004.
 • Jednostki organizacyjne ZDZ legitymują się zaświadczeniami o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez JST ,wydanymi zgodnie z przepisami  ustawy o systemie oświaty.
 • Od 2005 r. ZDZ jest wpisany do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Certyfikat potwierdzający ww. wpis został wydany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 • Legitymujemy się zaświadczeniem wydanym przez Wojewodę Mazowieckiego potwierdzającym wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia  Kierowców.


WYRÓŻNIENIA

 • W 2016 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie otrzymał zaszczytne wyróżnienie - Odznakę honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej” nadaną przez Ministra Gospodarki / wraz z odznaką wręczony został dyplom/.
 • W latach 2014, 2013 i 2011 ZDZ otrzymał tytuły Gepardy Biznesu – przyznawane przez Instytut Nowoczesnego Biznesu i Magazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma”.
  Na podstawie wyników finansowych osiąganych w poszczególnych latach, oszacowany wzrost wartości rynkowej naszej firmy. Coroczna dynamika wzrostu wartości ZDZ w Warszawie, była na tyle duża, że predysponowała nas do otrzymania tytułów: Gepard biznesu 2011, G.B.2012, G.B. 2013.
 • W 2013 r. zostaliśmy laureatem Godła :Firma Szkoleniowa 2013 roku”. Godło zostało przyznane przez kapitułę złożoną z przedstawicieli VIP (polityka Biznes Fakty), Świat Elit (magazyn polityczno – biznesowy), Euro-Styl (magazyn Lifestylowy), Fakty (magazyn gospodarczy).
 • Jesteśmy Laureatem Konkursu: Firma Szkoleniowa Roku 2013, przyznanego przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej w Warszawie.
 • W 2012 r. ZDZ jako trzykrotny laureat nagrody Quality International, otrzymał Perłę Quality International.
 • Otrzymaliśmy trzykrotnie, w latach 2010, 2011 i 2012 tytuł Laureata oraz godło Quality International Services – usługi edukacyjne najwyższej jakości, przyznawany przez kapitułę konkursu, która odbywała się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000.


PODSTAWY PRAWNE

Zakład Doskonalenia Zawodowego jest pozarządowym Stowarzyszeniem o charakterze oświatowym i naukowo -technicznym, działającym na podstawie ustawy „prawo o stowarzyszeniach” oraz ogólnie obowiązującego prawa i posiada osobowość prawną.

 


KONTAKT

Centrala ZDZ:
tel. 22 831 00 81  


ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
ZARZĄD
tel. 22 831 52 02
fax. 22 635 78 49

Sekretariat Zarządu czynny jest w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA
tel./fax 22 635 61 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DANE ADRESOWE

ul. Podwale 13
00-252 Warszawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.zdz.edu.pl

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000025209
NIP: 526-025-13-74
REGON: 000512361
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy: 2.14/00006/2004
Nr konta bankowego:
Bank PEKAO S.A.
Nr 36 1240 1138 1111 0000 0209 4405


CENTRA KSZTAŁCENIA

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA W WARSZAWIE
Centrum Kształcenia, działające w strukturze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, realizuje kursy i szkolenia w 6 współpracujących ze sobą Ośrodkach, zlokalizowanych w Warszawie i okolicach:

Centrum Kształcenia, przy ul. Nasielskiej

Strefa Szkoleń Technicznych (szkolenia:  spawanie, remontowe i budowlane ,obsługa krajarek poligraficznych, inne)
04-342 Warszawa, ul. Nasielska 48
tel. +48 22 610 42 00
tel.kom.: +48 728 449 548
fax. +48 22 610 90 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat czyny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00

Osoby do kontaktu:
 • Jarosław Jaskuła - Kierownik  tel: 662 056 195
  Iwona Bojar
  Ewa Jasiołek

Strefa Szkoleń Technicznych (szkolenia: elektroenergetyczne/energetyczne, obsługa/konserwacja wózków jezdniowych, obsługa/konserwacja dźwigów/suwnic/podestów i żurawi, inne)
04-342 Warszawa, ul. Nasielska 48
tel. 22 848 83 83, tel./fax 22 848 88 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby do kontaktu:
 • Iwona Bojar  (tel. kom. 602 290 144)
 • Ewa Jasiołek

Dojazd autobusem linii: 102 ,202, 188, 523 (przystanek Osiedle Młodych) lub pociągiem SKM i KM (stacja PKP Olszynka Grochowska).

Jak do nas dojechać

Centrum Kształcenia, przy ul. Podwale

00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel. 22 831 83 48
tel. 22 635 44 59

Osoba do kontaktu:

 • Barbara Gronowicz tel. 22 831 83 48

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapisy przyjmowane są bezpośrednio w Ośrodku, mailem, przez infolinię ZDZ telefon: 22 831 00 81 wew. 163

Jak do nas dojechać

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Garwolinie

08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 6/4,
tel./fax 25 682 29 11,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Jarosław Jaskuła - Kierownik tel: 662 056 195
 • Małgorzata Wielgosz - 25 682 29 11
 

Jak do nas dojechać

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie
05-800 Pruszków,
ul. Jasna 2 / wejście od ul. Plantowej – Budynek Szkoły Podstawowej nr 2  w Pruszkowie  Tel 22 758 71 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 • Aneta Muszał - tel. 451 052 624
 

Jak do nas dojechać

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA W WYSZKOWIE
DYREKTOR:
Dariusz Glinka

SEKRETARIAT:

Tel.: (29) 742 42 54
Fax.: (29) 742 42 54

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KURSY:
Tel.: (29) 742 42 54  w. 203

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY:
Tel.: (29) 742 42 54  w. 207

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.wyszkow.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:

ADRES:
ul. Komisji Edukacji Narodowej 2
07-200 Wyszków

NIP: 526-025-13-74
REGON: 363024597

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ: PRZEDSZKOLE
Tel.: (29) 642 99 50, 642 99 62
Fax.: (29) 642 99 52
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.naszebambino.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:
ul. 3 maja 24
07-200 Wyszków

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA W SIEDLCACH
DYREKTOR:
Zenon Dziołak

SEKRETARIAT:
Tel.: (25) 632 63 82

KURSY:
Tel.: (25) 632 63 82
Fax.: (25) 644 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY:
Tel.: (25) 632 63 82
Fax.: 25 644 47 70
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.siedlce.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:

ADRES:

ul. Sokołowska 28
08-110 Siedlce

NIP: 526-025-13-74
REGON: 000512361-00096

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ: OŚRODEK TERENOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM

SEKRETARIAT:
Tel.: (25) 781 32 61

KURSY:
Tel.: (25) 781 32 61
Fax.: (25) 781 32 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.siedlce.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:

ADRES:

08-300 Sokołów Podlaski
ul. Kilińskiego 4
tel. 25 781 32 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 526-025-13-74
REGON: 000512361-00096

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W RADZYMINIE
DYREKTOR:
Jerzy Stwora

SEKRETARIAT:
Tel.: (22) 786 63 10

KURSY:
Tel.: (22) 786 63 10
Fax: (22) 786 63 60 wew. 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY:
Tel.: (22) 786 51 44, FAX: (22) 786-63-60 wew. 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.radzymin.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:

ADRES:

ul. Komunalna 6
05-250 Radzymin

NIP: 526-025-13-74
REGON: 000512361

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA W PŁOCKU
DYREKTOR:
Anna Pawlak

SEKRETARIAT:
Tel.: (24) 264 60 84, (24) 366 10 77,
Fax.: (24) 264 60 84, (24) 366 10 77

KURSY:
Tel.: (24) 264 60 84, (24) 366 10 77 
Fax,: (24) 264 60 84, (24) 366 10 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.plock.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:

ADRES:
ul. 1 Maja 7
09-402 Płock

NIP: 526-025-13-74
REGON: 146437146

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA W PŁOCKU

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SIERPCU
 
SEKRETARIAT:
Tel.: (24) 275 73 49
Fax.: (24) 275 73 49

KURSY:
Tel.: (24) 275 73 49
Fax.: (24) 275 73 49

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.plock.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:


ADRES:
ul. Piastowska 40
09-200 Sierpc

NIP: 526-025-13-74
REGON: 146329563

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA W KUTNIE
DYREKTOR:
Róża Karasińska

SEKRETARIAT:
Tel.: (24) 253 37 42

KURSY:

Tel.: (24) 253 37 42
Fax.: (24) 355 36 16
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kutno.zdz.edu.pl

SZKOŁY:
Tel.: (24) 355 38 26
Fax.: (24) 355 38 26
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.szkola.zdz-kutno.pl

FINANSE:
Tel.: (24) 253 37 46
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kutno.zdz.edu.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:

ADRES:
ul. Władysława Jagiełły 2
99-300 Kutno

NIP: 526-025-13-74
REGON: 10154100200000

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ:
PRZEDSZKOLE:
Tel.: 795 131 757
Fax.: (24) 253 37 42
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.kolorowyswiatkutno.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:
Bielawki 35a
99-300 Kutno


ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE
CENTRUM KSZTAŁCENIA W KUTNIE
OŚRODEK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁĘCZYCY

SEKRETARIAT:
Tel.: (24) 721 37 29

KURSY:
Tel.: (24) 721 37 29
Fax.: (24) 721 38 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.leczyca.zdz-kutno.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE:
ul. Bitwy nad Bzurą 1
99-100 Łęczyca NIP: 526-025-13-74
REGON: 000512361-00104

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ:
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE, CENTRUM KSZTAŁCENIA W CIECHANOWIE
DYREKTOR:
Mariusz Romanowski

SEKRETARIAT:
Tel.: (23) 672 46 64, 672 75 86 FAX: (23) 672 46 64, 672 75 86

KURSY:

Tel.: (23) 672 75 86, FAX: (23) 672 46 64, 672 75 86 FAX: (23) 672 46 64, 672 75 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY:
Tel.: (23) 672 46 64, 672 75 86 FAX: (23) 672 46 64, 672 75 86
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZEDSZKOLE:
Tel.: (23) 672 46 64, 672 75 86
Fax.: (23) 672 46 64, 672 76 86

www.ciechanow.zdz.edu.pl, www.zdzciechanow.pl

PRZYJDŹ OSOBIŚCIE

ADRES:
ul. Płońska 57a
06-400 CIECHANÓW

NIP: 526-025-13-74
REGON: 146312539

ZOBACZ JAK DO NAS DOJECHAĆ: