znaki strona www


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie obecnie realizuje Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który jest współfinansowany jest ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

Okres realizacji: 01. 06. 2021 – 31.12.2021 r.

Cel Programu:  Zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, które pozwoli podjąć przez nich pracę oraz służy wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Uczestnicy Programu:  Przedstawiciele społeczności romskiej w wieku  17 – 25 lat (20 osób), mieszkańcy Warszawy i powiaty województwa warszawskiego.

Rekrutacja: Zasady rekrutacji określone są w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa. Chęć udziału w programie zgłaszana będzie przez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego. Zakwalifikowani uczestnicy podpiszą oświadczenie o przystąpieniu do projektu.Udział w Programie jest bezpłatny.

Działania  merytoryczne realizowane w projekcie:

 • Indywidualne doradztwo dla uczestników – spotkania indywidualne z uczestnikami projektu.
 • Twój Sukces – Skuteczna Komunikacja – Zgrany ZespółOdbędą się  warsztaty kompetencji podstawowych w zakresie pracy w zespole, skutecznej komunikacji, określaniu własnego potencjału i jego wykorzystaniu
 • Kursy kwalifikacji rynkowych lub umożliwiające nabycie uprawnień. 
  Planowane są kursy: prawo jazdy kat.B,  Manicure ze stylizacją paznokci i elementami wizażu, Artystyczne układanie roślin – florystyka, Magazynier z uprawnieniami wózków widłowych, Kurs kwalifikacji  barmańskich i baristy. Zakłada się możliwość przeprowadzenia kursów o innej tematyce dostosowanej do potrzeb uczestników projektów.
 • Walidacja i Certyfikacja.
  Po zakończeniu kursów i zdaniu egzaminów zewnętrznych uczestnicy uzyskają uprawnienia lub potwierdzone stosownym certyfikatem/ dyplomem wydanym przez uprawniona  instytucję  zewnętrzną kwalifikacje.

 

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa.

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030
Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego
Dofinansowanie: 130 000 zł
Całkowita wartość: 138 000 zł

Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca” jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z partnerem Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Beneficjentem projektu jest Gmina Milanówek.

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2022r.


Celem głównym Projektu jest podniesienie aktywności, kompetencji społeczno – zatrudnieniowych oraz zatrudnienia wśród 75 (w tym 60 kobiet i 15 mężczyzn) mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 lat do 65lat z terenu Gminy Milanówek w latach 2020-2022.

Działania w ramach projektu:

 • Diagnoza potrzeb i potencjałów uczestników projektu prowadzona przez pracownika socjalnego i psychologa stanowiąca podstawę do zaplanowania ścieżki reintegracji prowadzonej w oparciu o kontrakt socjalny.
 • Doradztwo zawodowe prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Doradztwo zawodowe ma charakter indywidualny. Celem jest wspieranie w wyborze ścieżki zawodowej poprzez diagnozę sytuacji zawodowej, możliwości i potencjałów uczestników i uczestniczek projektu. Podczas spotkań poruszane są również kwestie barier powodujących brak pracy. Ponadto doradca zawodowy przygotowuje do aktywnego poszukiwania pracy i kontaktu z pracodawcą.
 • Pośrednictwo pracy dzięki któremu uczestnicy i uczestniczki otrzymują wsparcie w formie wyszukiwania ofert pracy, towarzyszenia w spotkaniu z potencjalnym pracodawcą. Pośrednik pracy poprzez częsty kontakt motywuje do aktywności w poszukiwaniu pracy.
 • Kursy zawodowe – 60 uczestników i uczestników projekt ma możliwość skorzystania z indywidualnie dobranego kursu zawodowego.
 • Warsztaty motywacyjne podczas których 25 najbardziej aktywnych uczestniczek projektu może wzmocnić samoocenę i wiarę we własne możliwości.
 • Warsztaty zarządzania domowym budżetem pozwalające na naukę racjonalnego gospodarowania dostępnymi dochodami.
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne jako działanie wspierające w radzeniu sobie z bieżącymi problemami.
 • Praca socjalna, która jest działaniem wzmacniającym motywację do rozwoju poprzez uczestnictwo w projekcie.
 • Wsparcie finansowe jako działanie wspierające.

 
Projekt realizowany jest w cyklach jednorocznych, w każdym roku zrekrutowanych zostanie 25 uczestników projektu.

Projekt „Rozwój-Aktywność-Praca” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie wyłącznie społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do strony internetowej lidera wiodącego:  milanowek.naszops.pl/projekty/2020

Projekt realizowany w partnerstwie z: Universal Mobility SL, Hiszpania

Okres realizacji: od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2021 r.

Grupa docelowa: projektem objęte są 3 szkoły Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Siedlcach,
I Poligraficzne Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie, łącznie 75 uczniów.

Cele szczegółowe projektu :

 • wzrost kompetencji zawodowych w obszarze informatyki, realizacji nagrań i nagłośnień, żywienia i usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa u 75 uczestników,
 • wzrost znajomości języka  angielskiego u 75 uczestników,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych u 75 uczestników,
 • rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego u 75 uczestników,
 • wzmocnienie pozycji szkół ZDZ na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez poniesienie akt akcyjności oferty u 75 uczestników.

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.

Grupa docelowa: MMŚP z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i ich pracownicy, łącznie 748 osób z terenu całego kraju, w tym 598 kobiet (80%) i 150 mężczyzn (20%).

Cel projektu: głównym celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji
u co najmniej 673 osób (538K/135M) spośród 748 osób (598K/150M) uczestniczących w usługach rozwojowych z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

 

Więcej informacji o Projekcie