OGŁOSZENIE O XXIX RUNDZIE REKRUTACYJNEJ DO PROJEKTU „KOMPETENCJE DLA SEKTORA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ”

ZDZ w Warszawie ogłasza XXIX rundę rekrutacyjną do projektu pn.: „Kompetencje dla Sektora Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej”.

TERMIN REKRUTACJI: 3 października 2022r. (od godz. 8.00) – 14 października 2022r. (do godz. 16.00)

ALOKACJA: 420 300 PLN ( 8 406 PLN z wkładem własnym / przedsiębiorstwo )

ZASADY NABORU:
Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa” wraz z załącznikami dostępny na stronie projektu: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl, z którym należy się zapoznać przed przystąpieniem do rekrutacji.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W REKRUTACJI:
1. rejestracja na stronie PARP poprzez Formularz rejestracyjny https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz
2. rejestracja w Systemie teleinformatycznym Operatora (dalej: System) na stronie Projektu http://dofinansowanieszkolen.zdz.edu.pl/site/login
3. Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych w Systemie
4. Wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie, załączenie i przesłanie poprzez System do Operatora wszystkich dokumentów rekrutacyjnych

WAŻNE:
Do udziału w projekcie mogą przystąpić:

  1. Do udziału w projekcie mogą przystąpić:- do części dotyczącej sektora opieki zdrowotnej – tylko podmioty działające w ramach PKD 86 z wyłączeniem placówek wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki,- do części dotyczącej sektora pomocy społecznej - tylko podmioty działające w ramach PKD 88.1
  2. Pozostałe podmioty działające w ramach PKD Q nie będą objęte wsparciem w projekcie.
  3. Do udziału w usłudze rozwojowej przedsiębiorstwo może zgłosić przedsiębiorcę i/lub pracownika. W projekcie może wziąć udział max. 3 uczestników z danego przedsiębiorstwa.
  4. W rekrutacji wezmą udział tylko wnioski przesłane poprzez System teleinformatyczny Operatora. Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych poprzez System będzie możliwe tylko w trakcie trwania naboru (najwcześniej w dniu rozpoczęcia rekrutacji).
  5. Nie przesyłać oryginałów dokumentów rekrutacyjnych (w wersji papierowej ) do Biura Projektu. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów wszystkich dokumentów rekrutacyjnych na wyraźne żądanie Operatora w wyznaczonym terminie.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie przez kandydata w Bazie Usług Rozwojowych :

  • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę
  • profilu indywidualnego przez osobę delegowaną przez Przedsiębiorstwo na usługę rozwojową


Dodatkowe informacje zostaną przekazane w wiadomości e-mail do tych Przedsiębiorstw, które zainteresowanie udziałem w projekcie zgłosiły przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP.

Szczegóły: www.kompetencjedlaopiekizdrowotnejipomocyspolecznej.zdz.edu.pl,