Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie w dniach 1 marca – 31 grudnia 2022 r. zrealizował Program integracji społeczno-zawodowej społeczności romskiej na terenie województwa mazowieckiego, który współfinansowany był ze środków MSWiA w ramach Rządowego Programu: PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030.

 

Celem Programu było zwiększenie udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, co pozwoli na podjęcie przez nich pracy, jak również integracja społeczna z osobami spoza społeczności romskiej (osoby zagrożone wykluczeniem społecznym).  W Programie wzięły udział 24 osoby ze społeczności romskiej i 24 osoby będące uczestnikami lub absolwentami OHP.

Wszyscy uczestnicy wzięli udział w Warsztatach Integrujących, które miały na celu pełną integrację przedstawicieli różnych środowisk, prowadziły do wzajemnego poznania się , akceptacji odmienności, stworzenia pozytywnych relacji, skutecznego komunikowania się i wspólnego rozwiązywania konfliktów.

W ramach Programu odbyły się Kursy kwalifikacji rynkowych - Manicure ze stylizacją paznokci, Stylizacji brwi i rzęs oraz  kursy umożliwiające nabycie uprawnień – Kurs Prawa Jazdy kat. B oraz Kurs Obsługi wózków jezdniowych, podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków specjalizowanych kat. II WJO.

Zarówno Kurs Manicure ze stylizacją paznokci jak i Kurs Stylizacji brwi i rzęs z wynikiem pozytywnym zakończyło 7 uczestniczek, które otrzymały zaświadczenia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 poz. 652).

Wszyscy uczestnicy kursu Prawa jazdy kat. B mieli zajęcia teoretyczne oraz indywidualne szkolenie praktyczne z instruktorami nauki jazdy. Po pozytywnym wyniku egzaminu państwowego kursanci otrzymają dokument uprawniający do kierowania pojazdami. Kurs Obsługi Wózków jezdniowych skończyło 7 osób.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności romskiej i uczestników OHP. Należy podkreślić aktywny udział oraz wysoką frekwencję kursantów w zajęciach z poszczególnych bloków tematycznych. Program przyczynił się do zwiększenia udziału obywateli pochodzenia romskiego w edukacji nieformalnej, umożliwiającej nabycie kwalifikacji zawodowych, które pomogą podjąć przez nich pracę jak również integracji społecznej z osobami spoza społeczności romskiej biorących udział w Programie.