Realizacja projektu: Centrum Kształcenia w Kutnie

Okres realizacji: od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.01.2020 r.

Grupa docelowa: 80 osób (48K, 32M) w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społeczno -zawodowej, w tym w szczególności osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby z niskimi kwalifikacjami.

Cel projektu: Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych 80 osób w wieku aktywności zawodowej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.

Formy wsparcia:

 • określenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej,
 • aktywizacja społeczna: indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne (prawne, rodzinne, obywatelskie), warsztaty interpersonalne,
 • aktywizacja edukacyjna: kurs komputerowy ECDL BASE,
 • aktywizacja zawodowa: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy,
 • kurs zawodowy - dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestnika oraz lokalnego rynku pracy,
 • staż zawodowy 3 – miesięczny.

Okres realizacji: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.08.2020 r.

Grupa docelowa: 476 mieszkańców Mazowsza, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym 262 kobiet i 214 mężczyzn, osoby pracujące, bezrobotne
i pozostające bez pracy w wieku od 18 roku życia.

Cel projektu: wzrost do 30.06.2020 u co najmniej 90% (235K i 193M) z 476 uczestników
i uczestniczek (262K i 214M) projektu tj. osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego kwalifikacji w obszarze obróbki metali, obsługi urządzeń transportu bliskiego, transportu ciężarowego, elektroenergetyki, eksploatacji maszyn roboczych, fryzjerstwa, kosmetyki, gastronomii i florystyki przez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego.

Projekt realizowany w partnerstwie z: Universal Mobility SL, Hiszpania

Okres realizacji: od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2020 r.

Grupa docelowa: projektem objęte są 3 szkoły Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Technikum Lotnicze w Ciechanowie łącznie 60 uczniów (1 grupa Warszawa, 3 grupy Ciechanów).

Cele szczegółowe projektu:

 • wzrost kompetencji zawodowych w obszarze informatyki, teleinformatyki realizacji nagrań i nagłośnień, mechaniki lotniczej u 60 uczestników,
 • wzrost znajomości języka  angielskiego u 60 uczestników,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych u 60 uczestników,
 • rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego u 60 uczestników,
 • wzmocnienie pozycji szkół ZDZ na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez poniesienie akt akcyjności oferty u 60 uczestników.

Projekt realizowany w partnerstwie z: Universal Mobility SL, Hiszpania

Okres realizacji: od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.10.2021 r.

Grupa docelowa: projektem objęte są 3 szkoły Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, Niepubliczne Technikum Zawodowe w Siedlcach,
I Poligraficzne Technikum Poligraficzno-Usługowe w Wyszkowie, łącznie 75 uczniów.

Cele szczegółowe projektu :

 • wzrost kompetencji zawodowych w obszarze informatyki, realizacji nagrań i nagłośnień, żywienia i usług gastronomicznych oraz fryzjerstwa u 75 uczestników,
 • wzrost znajomości języka  angielskiego u 75 uczestników,
 • wzrost kompetencji interpersonalnych u 75 uczestników,
 • rozwój współpracy międzynarodowej pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kształcenia zawodowego u 75 uczestników,
 • wzmocnienie pozycji szkół ZDZ na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez poniesienie akt akcyjności oferty u 75 uczestników.

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.08.2023 r.

Grupa docelowa: MMŚP z sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i ich pracownicy, łącznie 748 osób z terenu całego kraju, w tym 598 kobiet (80%) i 150 mężczyzn (20%).

Cel projektu: głównym celem projektu jest wzrost kompetencji lub kwalifikacji
u co najmniej 673 osób (538K/135M) spośród 748 osób (598K/150M) uczestniczących w usługach rozwojowych z obszarów tematycznych rekomendowanych przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

Realizacja projektu: Centrum Kształcenia w Kutnie

Okres realizacji: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany do 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-67 lat z powiatu kutnowskiego w tym minimum 50% niepełnosprawnych.

Cel projektu: zapewnienie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu pomocy opartego na rozwoju kompetencji społecznych i potencjału zawodowego uczestników projektu.

Formy wsparcia: indywidualna diagnoza potrzeb i potencjału uczestników projektu, opracowanie ścieżki reintegracji, indywidualny coaching, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz staże.